Monday, December 5, 2022

Въпроси и отговори по втората покана Community Research Awards

След дискусията при проведеното обучение и в отговор на някои въпроси, поставени по електронната поща, публикуваме резюме на разясненията от екипа на UniverCity, което да послужи като референция в процеса на оценка:

1. Допустимо ли е участието в конкурса на изследователи, които нямат статут на преподаватели в Софийски университет, но работят на договор (по проект или друг)?

- Допустимо е. Наличието на договор за проектна, изследователска или друга академична работа е достатъчно условие.

2. Допустимо ли е ръководител на екип от друго висше училище да подаде проект по тази покана?

- Допустимо е. Съгласно условията на проект UniverCity, в рамките на настоящата покана следва да бъде осигурено участието и на друга българска академична институция.

3. Как следва да бъдат разпределени средствата между екипа на проекта?

- Подкрепата се отпуска по два начина: а) Като грант, предоставен чрез договор за грант на ръководителя на проекта б) Ч,ез отчитане на заетост в рамките на UnievrCity и попълване на timesheet. Във втория случай (б) гражданският договор може да се сключи с един или двама представители на екипа, по тяхна преценка.

4. Има ли ограничения за възрастта на участниците в проекта?

- Поканата не поставя дискриминационни ограничения. Приветстваме и насърчаваме участието на млади учени по смисъла на българското законодателство, без това да е свързано изведено като елемент на оценката или като условие за недопускане до конкурса.