Wednesday, November 10, 2021

Community Research Awards в Софийски университет "Св. Климент Охридски" - първа конкурсна сесия

Екипът на проект UniverCity в Софийски университет "Св. Климент Охридски" кани желаещите да подадат проектно предложение по първата покана от пилотния конкурс Community Research Awards (Малки награди/грантове за изследователски проекти по проблеми на местните общности).

Целите на поканата са:

1) Да приложи експериментално подход за финансиране на проектни идеи, предложени от физически лица или неформални екипи, които стимулират академичното познание в близост и помощ общността; 

2) Да насърчи гъвкави инициативи, освободени от административното бреме на централизираните институционални програми.

Максималната продължителност на проектите е 6 месеца.

Допустими са индивидуални кандидати или екипи, представлявани от своя ръководител.

Размерът на гранта е до 3 468 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.01.2022

Работният език на поканата е английски.

***

Документи за кандидатите

І. Условията за участие са описани подробно в ПОКАНАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (Приложение 1).

ІІ. Проектните предложения се подават чрез ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР (Приложение 2)

За попълване на формуляра е необходим профил в услугите на Google.

За справка при попълването прилагаме образец на електронния формуляр в *.pdf

ІІІ. Към формуляра (в раздел 2.7) се прикачва БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА (Приложение 3).

ІV. Оценката ще се извърши по методика, описана в ОЦЕНИТЕЛНАТА ТАБЛИЦА (Приложение 4).

V. С одобрените за финансиране кандидати ще бъдат сключени договори - за предоставяне на грант и за възнаграждение (примерни образци в Приложение 5а и Приложение 5b).